Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія створення кафедри        Кафедра геоінформаційних систем (ГІС) в 2016 році відзначила своє 20-річчя.

Поява кафедри ГІС об'єктивно визначена стрімким розвитком і активним проникненням в усі сфери людської діяльності географічних інформаційних (геоінформаційних) систем і технологій, а також удосконаленням компонентів (носіїв, датчиків, засобів і методів передачі й обробки різнорідних даних), нерозривно пов'язаних з ГІС космічних технологій дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

   Перші кроки до відкриття кафедри зроблені в 1994 році, коли був підготовлений комплекс документів з обґрунтуванням структури й напрямку діяльності майбутнього підрозділу, що пізніше був представлений на розгляд Вченої ради Державної гірської академії України (ДГАУ). Паралельно з організаційними вирішувалися питання придбання для майбутньої кафедри засобів обчислювальної техніки й спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ). Для цих цілей в 1995 р. укладений «Договір про створення навчальної лабораторії геоінформаційних технологій і систем в межах ГРФ» між ДГАУ й Державним комітетом України по геології й використанні надр, від імені якого договір підписав голова комітету Н.М. Гавриленко. На підставі даного договору виділені засоби на придбання комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв і ліцензійних програмних продуктів ГІС. Для цих цілей у США закуплені й доставлені в Україну програмні пакети ARC/INFO v 7.03 University Lab Kit і ArcView v 2.1 for University.

   Наказом ректора ГГАУ академіка Г.Г. Півняка № 4 від 28 березня 1996 року регламентувалося, що з 28 березня 1996 року починається діяльність нової кафедри геоінформатики. Спочатку вона включала чотирьох співробітників: завідувача кафедрою, професори, доктори технічних наук Б.С. Бусигіна, заступника завідувача кафедрою, доцента, кандидата фізико-математичних наук, С.В. Яковлева, доцента, кандидата фізико-математичних наук, Л.В. Саричеву (Мірошниченко) і асистента С.Л. Нікуліна, які, крім навчальних занять, вели комплекс науково-дослідних робіт, спрямованих на створення математичних методів, алгоритмів і програмних засобів для обробки просторово-прив'язаних даних (геоданих).

   Науково-дослідна лабораторія геоінформаційних технологій розмістилася в аудиторії 1/78, а кафедра - в аудиторії 1/79.

   У першому навчальному плані нової спеціальності «Геоінформаційні системи й технології» ретельно продумані всі дисципліни націлені на освітньо-кваліфікаційні знання фахівця й взаємозалежні таким чином, щоб в міру збільшення ступеня складності читалися дисципліни основних семи блоків (мал. 1). Професор Б.С. Бусигін підготував курси лекцій по дисциплінах блоку «Геоінформатика», С.В. Яковлєв – «Комп'ютерні науки» і «Теорія інформації», Л.В. Саричева – «Математика», С.Л. Нікулін – «Науки про Землю».

   В 1997 р. створена філія кафедри в Міському комунальному підприємстві «Земград» (м. Дніпропетровськ), а в 1998 – у Державному інформаційно-геологічному фонді України «Геоінформ» (м. Київ).

   У рамках виконання навчальної роботи кафедра готує бакалаврів, фахівців і магістрів по наступних спеціальностях:

1.    «Геоінформаційні системи й технології» (з 1996 р.).

2.    «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» (з 1999 р.).

    В 2003 р. кафедра геоінформатики перейменована. Нова назва - кафедра геоінформаційних систем. Колектив кафедри - це 4 професори, 6 доцентів, 7 асистентів, 2 аспіранта й 1 докторант, 2 інженера-програміста, завідувач ГІС-лабораторією, старший лаборант і 2 лаборанти. Серед співробітників 11 є випускниками кафедри різного років (2004-2010 рр.).

За 15 років існування колективом кафедри підготовлено більше 340 кваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, що використовують інформаційні технології (ІT) та геоінформаційні системи. Попит на таких фахівців з кожним роком росте, тому що сьогодні без застосування ІТ неможливо уявити прогрес у жодній зі сфер життя суспільства, включаючи науку, освіту, державне керування, економіку, медицину й багато інших.

Особливу роль грає геоінформація - інформація про об'єкти, охарактеризовані своїм місцем розташування. Це економічні зони, екологічні системи, надзвичайні ситуації, транспортні магістралі, об'єкти нерухомості, міські квартали, родовища корисних копалин, сільськогосподарські угіддя й т.п. Сьогодні ГІС завоювали ключові позиції практично в будь-якій сфері діяльності людини (мал. 2).

Підготовка фахівців, здатних розробляти, впроваджувати й експлуатувати ГІС, здійснюється на кафедрі в рамках спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи й технології» (напрямок підготовки 6.080101 Геодезія, картографія й землевпорядження).
Ліцензійний набір на спеціальність «Геоінформаційні системи й технології» становить 25 чоловік, форма навчання - денна, освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, фахівець і магістр. По закінченні навчання випускникам присвоюється кваліфікація (по рівнях підготовки відповідно):


    •    молодший інженер-геоінформатик;

    •    інженер-геоінформатик;

    •    геоінформатик з дослідницьким рівнем діяльності, викладач ВНЗ.

Випускники даної спеціальності працюють у комп'ютерних центрах, відділах і лабораторіях виробничих, наукових, аналітичних і комерційних організацій всіх форм власності, у муніципальних і державних структурах керування різних рівнів, в організаціях, що займаються дистанційним зондуванням Землі, міським і земельним плануванням, ціновою оцінкою землі та ін.

Професійні функції фахівців, що володіють ГІС-технологіями досить різноманітні. У першу чергу, це виконання аналітичних і проектних робіт на стадії дослідження просторових характеристик об'єкта моделювання; аналіз розглянутих предметних областей і їхня формалізація при створенні інформаційної системи; розробка концептуальної й інфологічної моделі даних для моделюючої системи; розробка технічного завдання, створення специфікацій і прототипів компонентів програмного забезпечення ГІС; реалізація кінцевих програмних ГІС-рішень і ГІС-продуктів.

Тому що інструментарієм для збору, нагромадження й обробки взаємодіючих потоків екологічних даних є геоінформаційні системи, що слугують для підтримки й прийняття управлінських рішень на основі різних моделей моніторингу, фахівці в даній галузі знань повинні опанувати навичками по створенню й експлуатації вищевказаних систем на сучасних комп'ютерних платформах і програмно-технічних комплексах. Підготовка таких фахівців ведеться на спеціальності 8.05010105 «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» (напрямок підготовки - 6.050101 Комп'ютерні науки).

Ліцензійний набір на спеціальність «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» становить 50 чоловік, форма навчання - денна, освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, фахівець і магістр. По закінченні навчання випускникам привласнюється наступна кваліфікація (по рівнях підготовки відповідно):

·         фахівець із інформаційних технологій;

·         інженер по комп'ютерних системах;

·         інженер по комп'ютерних системах з дослідницьким рівнем діяльності, викладач ВНЗ.

Випускники цієї спеціальності працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах і установах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами комп'ютерних мереж, аналітиками комп'ютерних систем еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних.

Професійні функції фахівців з комп'ютерного еколого-економічного моніторингу - це, у першу чергу, обстеження вихідного об'єкта й обґрунтування необхідності створення систем комп'ютерного моніторингу (СКМ); формування вимог користувача до СКМ; вивчення натурного об'єкта й проведення необхідних науково-дослідних робіт, розробка варіантів концепцій СКМ і вибір однієї з них, що задовольняє вимогам користувача; розробка технічного завдання на модернізацію СКМ, ескізний і технічний проекти СКМ, сценарії й форми інтерфейсу користувача із програмним забезпеченням, а також адаптація програмного забезпечення СКМ на комп'ютерних кластерах організації користувачів.

На кафедрі студенти здобувають знання в широкому спектрі сучасних дисциплін фундаментальної та загальноосвітньої спрямованості.

Особлива увага в процесі навчання студентів звернена на професійне оволодіння ними різноманітними інформаційними технологіями й програмними продуктами. У комп'ютерних класах студенти працюють із різними версіями операційних систем (ОС) MS Windows, а також засвоюють особливості ОС із відкритим кодом Linux. У викладі різних курсів проводиться вивчення широко відомих об'єктно-орієнтированих і спеціалізованих мов програмування: Object Pascal, C/C++, Java, C#, Prolog, SQL, HTML, JavaScript, Python і VBA. Навчання студентів умінню взаємодіяти зі складними інформаційними системами проводиться в інтегрованих середовищах розробки додатків, пакетах математичного моделювання, ГІС і СУБД - Borland Delphi, Visual C/C++, MathCAD, Matlab, ArcGIS, ArcView, ГИС Карта 2008, MS SQL, MySQL і ін.

Знання, придбані в ході вивчення планових дисциплін, студенти закріплюють на навчальних, виробничих і переддипломних практиках.

Навчальними планами обох спеціальностей кафедри ГІС передбачені наступні види практик:

•    навчальна комп'ютерна (для спеціальності ГІС -  геодезична) практика;

•    навчальна практика за фахом;

•    виробнича практика;

•    переддипломна практика.

   Навчальні практики проходять у комп'ютерних класах кафедри ГІС і спеціалізованих лабораторіях кафедри геодезії. Виробничі й переддипломні практики проводяться в організаціях і на підприємствах м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, а також у м. Києві. Під час проходження даних практик студенти в умовах рішення конкретних практичних завдань застосовують знання, отримані в період навчання. У багатьох випадках успішне проходження виробничої практики є для студентів першим кроком до прийняття на роботу в організацію, де вони проходили виробничу практику.

Список організацій та підприємств, де студенти кафедри ГІС проходять виробничу й переддипломну практику:

 • ПАО «Євраз-КХЗ», м. Дніпропетровськ

 • Виробничо-комерційне приватне підприємство ТОВ «Хрест», м. Дніпропетровськ

 • ВАТ «Інтерпайп НТЗ ім. К. Лібкнехта», м. Новомосковськ

 • Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, м. Вільногірськ

 • Державне підприємство «Науково-виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград

 • Центр містобудівництва, архітектури і кадастру, м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Agile talent network», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Геоматіка», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «ОРО СТРОЙ», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «СаваннаГруп», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Сетиф», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Френдз Тайм», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Фристайл-Центр», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Агротрейдинг», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Квартал», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Комета 2007», м. Дніпропетровськ

 • ТОВ «Про-Стой»», м. Дніпропетровськ

 • АКБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ

 • Ерастівський колегіум ім. Е.К. Бродського ДДАУ, м. Ерастівка

 • ПП «ОВЦ-79», м. Дніпропетровськ

 • ПП «Станція ТО», м. Дніпропетровськ

 • ПП «Маг», м. Дніпродзержинськ

 • ПП «Лесницька», м. Дніпропетровськ

 • ПП «Источник», м. Дніпропетровськ

 • ПП «Верон», м. Дніпропетровськ

 • ПП «Аліна», м. Дніпропетровськ

    В 2008-2009 рр. аспірант кафедри Е.Л. Сергєєва проходила стажування в Політехнічному університеті міста Вроцлав (Польща) на кафедрі геодезії й геоінформатики за запрошенням Колегії Східної Європи. У ході стажування був перейнятий досвід європейських колег по науково-методичних підходах до використання ГІС, а також технологій обробки даних дистанційного зондування Землі.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі науково-методичної комісії в області знань «Інформаційні технології» Науково-методичної ради Міністерства освіти й науки, молоді й спорту України, у розробці державних стандартів освітньо-професійної програми й освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів і магістрів комп'ютерних наук.

Протягом всіх 16 років, кожну 2-гу середу листопада на кафедрі спільно студентами й викладачами проводяться заходи, присвячені Всесвітньому Дню ГІС. Всесвітній День ГІС – це щорічна широкомасштабна подія, покликана привернути увагу й інтерес людей в усьому світі до географії, а також до практичних і освітніх аспектів технології географічних інформаційних систем. Обмін інформацією й результатами досягнутими в процесі проведення цього дня світове співтовариство здійснює через сайт http://www.gisday.com.

 

 

© 2006-2019 Інформація про сайт