Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрямки наукових досліджень 

·       Проектування та розробка складних спеціалізованих ГІС;

·       ГІС-технології в Інтернет;

·       Створення систем штучного інтелекту та проектування систем підтримки прийняття рішень;

·       Тривимірне моделювання в ГІС;

·       Математичне моделювання та проектування складних технічних систем;

·       Геоінформаційні методи моделювання та дослідження геосистем;

·       Індуктивні методи моделювання;

·       ГІС-аналіз та геоіконічне моделювання;

·       Інтелектуальний аналіз даних моніторингу регіонів;

·       Обробка зображень та розпізнавання образів, в тому числі за даними космозйомок;

·       Технології оцінки перспективності територій за комплексом геолого-геофізичних матеріалів та даних ДЗЗ;

·       Аналіз ландшафтів гірничопромислових регіонів.

 

Згідно з вказаними напрямками наукових досліджень, колектив кафедри виконує держбюджетні і держдоговірні науково-дослідні проекти, тематика основних наведена у таблиці.

РікНомер та назва теми
1992ГП-92
Розробка концепцій і принципів комплексування на основі методів розпізнавання образів
1992ГП-107
Вибір напрямку дослідження з оцінки перспектив золотоносності архейських зеленокамяних комплексів середнього Придніпров'я
1992ГП-110
Розробка концепцій і принципів інтерпретації й прийняття рішень із використанням експертних знань
1993ГП-92
Розробка методів комплексування наземних і скважиних спостережень
1993ГП-107
Розробка пошукових геолого-геофізичних критеріїв золота в архейських зеленокамяних структурах придніпровського кратона
1994ГП-92
Розробка теоретичних основ інтерпретації й створення комп'ютеризованої технології ведення прогнозно-пошукових робіт з комплексу наземних і скважиних геолого-геофізичних спостережень
1995ГП-169
Розробка й удосконалювання методів комплексування різнорідних геолого-геофізичних даних
1996ГП-169
Розробка алгоритмічних, методичних і програмних засобів опису просторової структури полів і побудови об'ємних моделей перспективних територій
1997ГП-169
Створення комп'ютерної технології побудови об'ємних моделей перспективних площ на основі комплексного аналізу різнорідних геолого-геофізичних даних
1998ГП-229
Розробка методології спільного використання растрової й векторної інформації для прийняття квазіоптимальних рішень при оцінюванні геологічних ситуацій
2000ГП-255
Наукове обґрунтування й розробка концепції застосування геоінформаційних систем і технологій у гірничій справі
2003 ВФ-5
Оцінка перспектив Зіаетдінського золоторудного поля на основі використання нових комп'ютерних геоінформаційних технологій і побудова прогнозних карт
2004
-
2006
ВФ-6
Тривимірне комп'ютерне моделювання перспективних ділянок
Зіаетдінского рудного поля з використанням матеріалів геолого-геофізичних і космічних зйомок
2003
-
2004
ГП-303
Розробка наукових основ геоінформаційного забезпечення еколого-економічного моніторингу довкілля гірничопромислового регіону.
2004ОБ-24
Моделювання розвитку екологічних процесів в регіонах України на основі актуалізованих баз даних з метою розробки та підтримки управлінських рішень.
2004
-
2005
ГП–328
Розробка теорії та створення методів нейромережевої класифікації текстурних зображень при дистанційному зондуванні Землі
2005
-
2006
ГП- 347
Розробка методологічних і теоретичних основ та створення методів опису структури геолого-геофізичних карт
2006Р–574
Звіт про держбюджетну науково-дослідну роботу дослідження засобів та методів тривимірного подання та аналізу просторово-розподілених даних
2006
-
2007
ГП-381
Підвищення чутливості сегментації низько контрастних зображень земної поверхні на основі методів багатопараметрової  адаптивної кластеризації
2007
-
2008
ГП-392
Створення теоретичних основ та методів комп’ютерного аналізу карт ландшафтів різного походження
2008
-
2010
ГП-407
Інтелектуальні комп’ютерні технології обробки даних, прогнозування та управління
2009
-
2010
ГП-418
Розробка геоінформаційної технології інтегрованого аналізу різнорідних та різнорівневих даних при геологічних та геоекологічних дослідженнях
2010
-
2012
Р-604
Геоінформаційна технологія моніторингу вугільних пожеж за даними космічних зйомок

   Вченими кафедри ГІС розроблено свій, унікальний за своєю функціональною складовою програмний комплекс, що містить:
  • Геоінформаційну систему РАПІД – ГІС для прогнозування й підтримки прийняття рішень у сферах природокористування, екології, пошуку корисних копалин і прогнозу надзвичайних ситуацій.
  • Геоінформаційну систему КОНТУР, основним завданням якої є надання програмних інструментів візуалізації геологорозвідувальних даних, виконання їхнього просторового аналізу, а також використання методів автоматизованого створення тривимірних моделей геологічних об'єктів.
  
   В рамках держбюджетної теми «Моделювання розвитку екологічних процесів в регіонах України на основі актуалізованих баз даних з метою розробки та підтримки управлінських рішень», замовник якої – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (основні виконавці – проф. Б.С. Бусигін, проф. Л.В. Саричева, аспірант А.В. Качанов), в геоінформаційній системі (ГІС) створено базу даних показників екологічного моніторингу регіонів України за 1985-2003 рр. Проведено інтелектуальний аналіз показників екологічного та соціально-економічного моніторингу для цілей створення атласу сталого розвитку регіонів України. На підставі геоінформаційного, інтелектуального аналізу та геоіконічного моделювання показників розроблено атлас сталого розвитку регіонів України (WEB-версію та ГІС-версію). До атласу увійшли моделі, що відображають динаміку змін показників, синтетичні моделі, тематичні карти, моделі виділення аномалій регіонального розвитку та ін.
   Роботу впроваджено в управлінні екологічного моніторингу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Розроблений електронний «Атлас сталого розвитку регіонів України» розміщено в INTERNET для широкого кола користувачів.


© 2006-2019 Інформація про сайт