Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність студентів     Кафедра ГІС щорічно проводить наукову конференцію з геоінформаційних систем та технологій, а також «Дні студентської науки», де працюють дві секції «Геоінформаційні системи та технології», «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг». 

Міжнародна науково-технічна конференція «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу, ГІСКТЕЕМ - 2014»

Міжнародна науково-технічна конференція «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу, ГІСКТЕЕМ - 2016»


    Архів

    Нижче наведено список тез робіт за 2009-2011 роки, представлених на конференції магістрів кафедри ГІС: 

2009 рік
 

1. Спрогіс П.М. Сегментація просторових даних в ГІС РАПІД.
 
2. Ларіна Т.О. Імітаційне моделювання зон затоплення м. Дніпропетровська.
 
3. Деревянко В.О. Обробка і аналіз результатів сегментації геозображень у середовищі ГІС РАПІД.
 
4. Генбом Н.Г. Прогнозування тенденції змін показників моніторингу регіонів з використанням кластерізації.
 

5. Моцак Я.О. Відновлення показників еколого-економічного моніторингу регіонів методами просторово-часової геостатистики. 
6. Лисун К.В. Інтегральний аналіз нерівності регіонів за даними соціально-економічного моніторингу.
 
7. Федоткін Є.В. Дослідження і реалізація алгоритмів об’єктивної кластерізації.
 
8. Мартинюк Н.О. Прогнозування показників моніторингу регіонів методами нелінійної динаміки.
 
9. Мосінзова Ю.В. Дослідження операторних методів рішення нестаціонарних диференційних рівнянь та аналізу переносу забруднень в атмосфері.
 
10. Демяненко Д.О. Геоінформаційний аналіз і оцінка стану природничих ресурсів державного Дніпровсько-Орільского заповідника.
 
11. Бондаренко О.В. Аналіз впливу еколого-економічного ризику на ЕСЕ показники Придніпровського регіону.
 
12. Бабенко О.І. Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки управління активами ДМЗ у сфері використання енергетичних ресурсів.
 
13. Хорошилова Л.С. Виявлення аномалій на земної поверхні за даними мультиспектрального сканеру Landsat-7 ETM+.
 

14. Леущенко О.О. Геоінформаційна технологія обробки даних великої розмірності у задачах еколого-економічного моніторингу. 
15. Остромська Т.С. Класифікація земного покриття за даними гіперспектральної зйомки.
 
16. Гарасюта А.С Дослідження методів придбання знань інтелектуальної системи прийняття рішень у середовищі Visual Prolog.
 
17. Сидоров Є.М. Дослідження методів розпізнавання складності альпіністського маршруту по 3D плану скельної місцевості.
 
18. Федчун Т.М. Моніторинг тенденцій у сфері продаж автомобілів в м. Дніпропетровську з метою аналізу і прогнозування попиту у покупців.
 
19. Воловиченко В.Ю. Дослідження властивостей площинних характеристик місцезнаходження при аналізі даних дистанційного зондування Землі.
 

2010 рік
 

1. Безкровний В.С. Метод побудови тривимірних варіограмних залежностей за наборами геологічних даних. 
2. Собко О.М. Геоінформаційний аналіз міської забудови Дніпропетровська.
 
3. Пльонкіна Д.И. Ефективність використання різних методів розпізнавання при вирішенні геологічних задач.
 
4. Міхеєв О.Г. Моделювання фрагменту СППР із застосуванням програмних агентів в задачах ризик-менеджменту.
 
5. Паршутіна К.С. Прогнозування банкрутства банків за даними моніторингу їх фінансової діяльності.
 
6. Небосенко Т.В. Розробка методу сегментації даних класифікації типів земного покриття багатоспектральних космознімків.
 
7. Ісмаілова Н.Б. Розробка технології моніторингу пожеж за даними сканера Terra MODIS.
 
8. Очаковська Г.С. Інформаційна технологія аналізу міської забудови.
 
9. Лебідь С.В. Моделювання руху зсуву методом клітинних автоматів.
 
10. Гайдіна А.Ю. Моделювання розповсюдження атмосферного забруднення від пересувних джерел.
 

11. Полях Л.В. Аналіз і розробка нечітких алгоритмів вибору ознак у розпізнаванні образів. 

12. Клюк Т.І. Створення моделі сховища для XML документів, що містять просторові дані. 
13. Лухтай М.К. Інформаційна технологія забезпечення соціально-гігієнічного моніторингу Дніпропетровської області.
 
14. Білик О.В. Аналіз залежностей між показниками еколого-соціально-економічного моніторингу регіонів.
 
15. Рогова К.О. Генерування нових знань для еколого-соціально-економічного аудиту регіонів за даними статистичних щорічників Дніпропетровської області.
 


2011 рік
 

1. Бардадимова А.Г. Інтегральний аналіз динаміки нерівності регіонів України за показником народжуваності.
 
2. Власов С.А. Інтегро-Диференціальне прогнозування зростання чисельності популяції з використанням моделі дробової розмірності.
 
3. Єнакієва А.Г. Моделювання споживання електроенергії на основі взаємозв'язків моніторингу регіонів.
 
4. Лапенко Т.А. Оцінка відносного віку різноспрямованих систем лінеаментів, що виділяються на космічних знімках.
 
5. Лелека Ю.С. Визначення ризиків в «гарячих точках» басейну ріки Дніпро в районі м.Дніпропетровська.
 
6. Мацепуро Д.А. Розробка алгоритмів підвищення ефективності методів класифікації мультиспектральних космознімків високої роздільної здатності.
 
7. Назаренко М.В. Кластеризація на основі нечітких відносин між об'єктами.
 
8. Педько А.А. Розробка нечітких алгоритмів вибору ознак у задачах дискримінантного аналізу.
 
9. Смирнова О.В. Нечіткий алгоритм прогнозування показників моніторингу регіонів.
 
10. Подхватіліна Ю.В. Створення фрагмента системи моделювання динаміки транспортних потоків.
 
11. Шатохін В.О. Автоматизація обробки та публікування космознімків на картографічному сервері.
 
12. Єнакієвого А.Г. Аналіз основних показників діяльності суб'єктів електроенергетики України.
 

    Крім того, результати студентських наукових досліджень, отримані під керівництвом співробітників кафедри ГІС, щорічно представляються на наступних науково-дослідних конференціях: 

-  Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", м. Київ;

-  Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина i Космос", секція «Дистанційний моніторинг Землі»; 

-  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», м. Дніпропетровськ; 

-  Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов»; 

-  Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», м. Дніпропетровськ; 

-  Міжвузівська науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації», м. Кривий Ріг; 

-  Міжнародний Форум студентів «Розширюючи обрії», м. Дніпропетровськ; 

-  Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» та ін. 

    Студенти-магістри залучаються до участі у наукових дослідженнях кафедри в рамах міжнародних проектів, серед яких: 

-  «Технологія аналізу ландшафтів техногенно-навантажених регіонів з використанням матеріалів космічних зйомок» (2009 рік, група ІС-04)

-  «Геоінформаційна технологія аналізу теплових аномалій вугільних басейнів за матеріалами дистанційного зондування Землі» (2010 рік, група ІС-05, КМ-05, ГІС-05); 

 

    Роботи здійснювались на підставі гранту Навчально-Освітнього Центру (НОЦ) «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики». 

© 2006-2019 Інформація про сайт